Cinsel Sohbet | Sex Hattı❤️️

Karısını Zevkle Sundu

Karısını Zevkle Sundu Bu anlatacaðým hadise, baþýmdan geçen hoş fakat bir o kadarda iç gýcýklayýcý yaþanmýþ bir anýmdýr. Ýsmim ferdi, 36 yaþýnda, yakýþýklý sayýlabilecek, dürüst güvenilir ve sýr küpü denilen türden bir insaným

Ateşli Sohbet Nedir?

Sýrdaþ bir yapýya sahip olmam baþýmdan geçen olaylada yakýndan ilgilidir. Bundan 1 yýl evvel irc chat kanallarýnýn birinde sohbet ederken nedim adında, bana 43 yaþýnda olduðunu söyleyen biriyle tanýþtým

Karısını Zevkle Sundu Nedir?

Havadan sudan biraz konuþtuktan sonra mevzu cinselliðe geldi dayandý. Bana, kadýnlardan olduðu kadar erkeklerden de hoþlandýðýný söyleyince onun bisexual olduðunu anladým

Karısını Zevkle Sundu Neden Kullanmalıyız?

Bana, kadýnlardan olduðu kadar erkeklerden de hoþlandýðýný söyleyince onun bisexual olduðunu anladým. Yarým saatlik bir muhabbetin ardýndan nedim bey, eþininde yanýnda olduðunu ve tüm yazdýklarýmý okuduðunu ayrýca beni fazla nazik ve seviyeli bulduðunu yazýnca eþi hakkýnda ona sorular sormaya baþladým. Eþinin kocaman göðüslerini, dolgun yuvarlak kalçalarýný ve amýnýn sarý kýllarýný anlatýrken hazdan elinin titrediðini yazýlarýndaki bazý harf hatalarýndan derhal anladým. Kocasýnýn anlattýðý kadarýyla selma haným;32 yaþýnda kocaman göðüslü, dolgun engelsiz kalçalý, kalýn dudaklý, mavi gözlü kýsacasý sex abidesi bir kadýndý. Bana karýsýyla bir karar verdiklerini, grupsex gerçekleştirmek maksadıyla ciddi evli çift aradýklarýný söyledi. Konuþmalarýmýz esnasýnda birkaç evli çiftle beraber olduðumu söylediðimden nedim beyin bu talebi bana gayet doðal geldi. Ama benden istediði þey prensiplerime büsbütün aksi bir olaydý, sebebi ben iliþkilerimi, heleki evli çiftlerle olan iliþkilerimi hiç deþifre etmeyen bu camiada güvenilirliðiyle tanýnmýþ biriyimdir. Bunu onada açýkça anlattým, kim olurlarsa olsunlar onlarý kesinlikle beraber olduðum diðer çiftlerle tanýþtýramayacaðýmý bunun prensiplerime aykýrý olduðunu söyledim. Benim bu tutumum karþýsýnda nedim bey þaþýrtýcý bir þey söyledi, ‘'Tam bizim aradýðýmýz gibi birisin bizim amacýmýz aslýnda evli çiftlerle beraber olmak deðil, karýma ve bana cinsel fantezilerimizi doyasýya yaþatacak bir erkek arkadaş bulmaktý, bunu uzun zamandýr arzuluyorduk fakat meşhur ve varlıklı biri olduðum maksadıyla kimselere güvenemiyorduk''dedi. Konuþmamýzýn ardýndan nedim bey sözü çok uzatmadan mail adresimi istedi birkaç dakikalýk görüntülü muhabbetin peþinden telefonumu alarak beni aradý, hususi þoförünü göndereceðini, þoförün beni zorlanmadan bulabileceði bir adres vermemi istedi. Hususi þoför fazla çenebaz biriydi, bana bir sürü meraklý soru sordu, en nihayetinde sabrým taþtý ve fazla çenebaz biri olduðunu yalnızca arabayý kullanmasýný þoföre açýkça söyledim. Eve geldiðimde kapýyý nedim bey ve eþi selma haným beraber açtý birbirimizi fazla kýsa bir zaman süzdükten sonra beni oturma odasýna çağrı ettiler. Ýkram ettikleri üç duble jack daniels ve madlen çikolatanýn ardýndan meydan güzelce yumuþamýþtý. Selma haným müsaade isteyerek üstüne daha rahat bir þeyler giyeceðini söyleyip odadan ayrýldý. Geriye döndüðünde üstünde masum ipekten, kocaman göğüs uçlarýný alabildiðine belli eden kýsacýk pembe bir gecelik vardý. Kocasýyla bir an bakýþtýktan sonra gelip yanýma oturdu eline bir çikolata alýp aðzýna götürdü, öyle bir çikolata yiyiþi vardý ki adeta senin sikinide bu çikolata gibi yalar yutarým der gibiydi. Dudaðýnýn kenarýna bulaþan çikolatayý silmek maksadıyla full peçeteye uzandýðýnda onun elinden tutarak kendime doðru çekmemle çikolata bulaþmýþ dudaklarýný vakumlamaya baþlamam bir oldu. O da ayný zamanda coşkudan titreyen elini hasretle yarrağıma götürüp pantolunun dýþýndan yaraðýmý kavradý. Kocasý bacak bacak üzerine atmýþ bir yandan bizi seyrediyor bir yandanda pantolonun dýþýndan kendi malafatını okþuyordu. Selma dudaklarýný dudaklarýmdan çekmeden bir eliyle pantolunumun fermuarýný indirdi ve hazdan ucu ýslanmýþ taþ gibi koca yarrağımı sýkýca kavradý ve okþamaya baþladý. Uzunca bir zaman öpüþtükten sonra artýk bu kadar öpüþme yeter diye düþünüp nedimin karýsýnýn sarý saçlarýný kuvvetle kavrayýp kafasýný yarrağıma doðru bastýrdým o da buna dünden razýymýþ gibi, taþ gibi damarlý yaraðýma öyle bir saldýrýp sakso çekmeye baþladýki, bir an bu dünyayla iliþkim kesildi kati cennetteyim diye düþündüm. Çoktan pantolonunu çýkarmýþ olan kocasý yaraðýmý iþtahla yalayan karýsýnýn arkasýndan yaklaþtý, karýsýnýn tüm ihtiþamýyla meydana çýkmýþ ak engelsiz kalçasını sakso çekmeye baþladý. Seviþtiðimiz koltuk rahat ama dar olduðundan ani yarrağımı selmanýn aðzýndan çekip karý kocanýn ellerinden tuttum ve hadi bana döşek odanýzý gezdirin dedim. Selma elinden þekeri alýnmýþ bir toy gibi yüzüme bakýyordu. Kusursuz bir döşek odalarý vardý, tavan dahil odanýn üç cephesi komple aynaydý. Üçümüz yataðýn üstüne çýktýk, sýrt üstü yatmamla karý kocanýn yarrağıma saldýrmasý bir oldu. Karý koca yarrağımı paylaþamýyor deliler gibi iþtahla yalýyorlardý. Selma yý belinden kavrayýp 69 pozisyonuna getirdim, aman tanrým o ne muhteþem bir göttü, derhal dilimi selma nýn tertemiz ve daracýk siyah incisine sokup sakso çekmeye baþladým. Ben götünün deliðini yalarken o kadar haz alýyorduki sarý kýllarla kaplý amýndan sýzan haz sývýlarý çenemden aþaðý süzülüp boynumu ýslatýyordu. Selmanýn altýndan biraz daha aþaðý kayýp aðzýmý onun muhteþem amýyla ayný hizaya getirip hazdan výcýk vecýk olmuþ bal kutusunu sakso çekmeye baþladým. Bu hale çok dayanamadý sarsýla sarsýla öyle bir boþaldý ve amýný yüzüme bastýrdýki bir an boðulacam sandým. Yüzüm gözüm selmanýn vajina sývýlarýyla kaplý olarak yatakta doðruldum ve mükemmel kalçasını yarrağıma doðru çektim ve dimdik yaraðýmý nedimin karýsýnýn amýna öyle bir yerleþtirdimki karýsý derin bir ohhh çekerken, baþka bir erkeðin iri sikinin karýsýnýn amýna girdiðini izleyen nedim bey kendinden geçmiþ bir þekilde yataða boþalýrken bende yarrağımı selma nýn amýndan çýkardým ve yüzünü bana döndürüp koca yarrağımı yeni baştan aðzýna verdiðim zamanda öyle þiddetli orgazm oldum ki spermlerimin birkaç damlasý selma nýn aðzýndan taþarak yataða damladý. Orgazm anýnda öyle kendimden geçmiþ olmalýyým ki elime baktýðýmda avucumda selma nýn sarý saçlarýndan epey bir miktar yolduðumu gördüm. Ardýndan selma haným hem temizlenmek hemde birer duble whisky daha getirmek maksadıyla dýþarý çýkýnca kocasý yeni baştan yarrağımı aðzýna alýp iþtahla sakso çekmeye baþladý. Az eski orgazmýmdan sikimde kalan spermleri güzelce emip yalayýp yuttu. Selma elinde whisky bardaklarýyla kapýdan girdiðinde kocasýný yarrağımı iþtahla yalarken görünce gözlerime bakýp tatlý bir tebessüm ederek bardaklarý kenara koydu ve bizi gözlemeye baþladý o da bu hale çok kayýtsýz kalamayýp kocasýnýn sikini aðzýna aldý. Kocasý benim yarrağımı karýsýda kocasýnýn sikini iþtahla yalarken bende arada whiskimden bir yudum almak maksadıyla bardaða uzandýðýmda aklýma selma nýn amýndan whisky içmek geldi. Yaraðýmý nedim in aðzýndan çýkarýp selmayý sýrt üstü yatýrdým göðüslerinin arasýndan içkiyi yavaþ yavaþ dökerken bende aðzýmý amýna dayadým. Selmanýn vajina sývýlarýyla karýþmýþ jack daniels ýn tadý bir harikaydý. Ama ani selma kýpýrdamaya huzursuzlanmaya baþladý :)) whisky amýný yakmýþ canýný acýtýyordu. Bunu anlayýnca bardaðý kenara koyup dilimi selmanýn amýnýn güzelce iliklerine sokup ne var neyok yalayýp yuttum.


Hemen Aramak İster misin?

003225889593 Kendinize gece ya da gündüz konuşmak için bir partner arıyorsanız,sadece konuşarak bile sutyen ölçülerini kolaylıkla anlayabileceiniz esiz kadınların telefonda gerek seksten apayrı ancak gerçeği kadar anlamlı ve bir o kadar tatmin edici bir görüşme denizine atılmak tek bir tıklama kadar yakın. Konuştukça kafanızda şekillenen o ince belli dolgun göğüslü kadın profiline yapmak istediklerinizi onlara anlattığınızda çıldracaklar.

Karısını Zevkle Sundu Hakkında?

Ben karýsýnýn amýný yalamayý býrakýnca nedim onun bacak arasýna geçip gidip gelmeye baþladý. Bir yandanda arkasýna geçmem maksadıyla bana iþaret ediyordu bende önceden hazýrladýklarý kremi güzelce damarlarý çýkmýþ yarrağıma sürüp nedim in arkasýna geçtim yaraðýmý yavaþ yavaþ kalçasına sokarken oda bir yandan karýsýný sikiyordu yarrağımı nedime köküne kadar sokunca nedimden derin bir oh sesi yükseldi bunu hisseden karýsý güzelce ereksiyon olmuþ kocasýnýn sýrtýný týrnaklayýp kanatýyordu bu pozisyona çok dayanamayan karý koca ayný zamanda sarsýla sarsýla boþaldý full bende boþalacaðým sýrada yarrağımı nedimin götünden çýkarýp ikisinin arasýna geçtim ve döllerini yutmak maksadıyla bekleyen nedim ve karýsýnýn yüzüne boþaldým karý koca spermlerimi sakso çekmek maksadıyla sanki birbiriyle yarýþýyorlardý.

Sohbet Hattı

7/24 Arayabilirsiniz

Sohbet Hatlar

Sex Hatt ile Zevki Tadacaksınz

Yalnız kadınlarla sex hattı servisinde en uygun fiyata seks yapmak sanaldan boalmak whatsapp üzerinden canl boşalmak görüntülü arayıp birlikte karşılıklı daha nce tadına varılmamış şeyleri gerekleştirmek için daha ne bekliyorsunuz? Hemen arayın ve cinselliğin size kattığı en güzel yeteneğinizi taş gibi bir manita ile gereğe dönüştürün.

Kategoriler

Gerçek Kadınlarla Telefonda Sex Hattı

Size yepyeni deneyimler yaşatacak cinsellik anlamında hayatnz şekillendirecek cinsel sohbet sitelerinin tamamından çok farkl bir ortamdasınız. Kimi zaman orgazm olma arzuları kontrol dında geliebilir ve tatmin olmak için bir kadının bile sesinin duymak isteyebilirsiniz nitekim bu ksa vadede yeterli olur.şte böyle zamanlar için sex hattı sizlere bir sohbet numaralar klasiği yaşatarak en kaliteli sohbetleri yapabileceğiniz size telefonda aklınıza gelmeyecek konularla keyifli anlar yaatacak kadınlarla bir araya getiriyor. Doya doya konuşmak en uygun fiyata cinsel sohbetlerle mümkün olabilirdi ancak.

Tıkla Ara